Žrtve teških krivičnih dela će lakše ostvarivati pravo na naknadu štete

0
Foto: Profimedia

Unapređenjem sudske prakse žrtve teških krivičnih dela će lakše moći da ostvare pravo na naknadu štete nego što su to činile do sada, kada su najčešće upućivane na dugotrajne parnice, saopštili su danas partneri u projektu „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji“.

Efikasnije postupke za naknadu štete obezbediće primena „Smernica za unapređenje sudske prakse u postupcima za naknadu štete žrtvama teških krivičnih dela u krivičnom i parničnom postupku“ koje je izradila Radna grupa Vrhovnog kasacionog suda (VKS), a čiju izradu i publikovanje je obezbedila Misija OEBS u Srbiji.

Unapređenje sudske prakse u ovoj oblasti predviđa i buduća Nacionalna strategija, a realizuje se kao deo projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Misija OEBS u Srbiji kao izabrani partner Ministarstva pravde.

„I ove Smernice, kao i niz drugih aktivnosti koje sprovodimo kroz trogodišnji projekat, Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji’, usmerene su ka podizanju standarda u poštovanju prava žrtava u krivičnom postupku u Srbiji i približe ga evropskim i međunarodnim standardima“, navela je Nataša Novaković, koj rukovodi programom za ljudska prava i krivičnopravni sistem u Misiji OEBS u Srbiji.

Smernice su najpre predstavljene na Sudijskim danima u Vrnjačkoj Banji kako bi se s tim dokumentom podrobnije upoznale sudije, tužioci, advokati i drugi učesnici u procesima.

Do kraja godine slede prezentacije u Beogradu i u Novom Sadu, a potom i u nekoliko drugih gradova u Srbiji. Pozitivnopravni okvir u Srbiji omogućava žrtvama da ostvare pravo na naknadu štete u krivičnom postupku, ali se to u praksi nedovoljno često dešava.

„To za posledicu ima odustajanje žrtve od tog prava nepodnošenjem zahteva za naknadu, ili izloženost žrtve mogućoj ponovljenoj viktimizaciji zbog novog i neretko dugog parničnog postupka na koji je upućena“, ocenila je sudija Vrhovnog kasacionog suda Radmila Dragičević Dičić, koja je bila i predsedavajuća Radne grupe koja je izradila Smernice.

Veliki doprinos ovom poslu, kako je rekla, dale sudije građanskih odeljenja koje su svoje veliko znanje i iskustvo pretočile u praktičan priručnik, koji će biti od pomoći.

Smernice, pored opštih uputstava i objašnjenja, sadrže i tri praktična dodatka: model naredbe o veštačenju, model dela izreke presude u kom se odlučuje o imovinskopravnom zahtevu, kao i relevantne primere iz sudske prakse građanskih odeljenja iz predmeta naknade štete nastale kao posledice krivičnog dela.