Si Đinping: Zajedničkim snagama za lepu budućnost – s rukom u ruci za novo poglavlje saradnje

Obraćanje predsednika Kine Si Đinpinga na samitu lidera Kine i zemalja centralne i istočne Evrope

0
Foto: CRI

Drage kolege,

Dame i gospodo,

Prijatelji,

Dobrodošli na samit lidera Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. Samit se danas održava u specifičnim okolnostima u kojima se sve naše zemlje svesrdno bore protiv epidemije kovida-19, što pokazuje odlučnost svih nas za saradnju u prevazilaženju trenutnih poteškoća i zajedničkom razvoju.

Saradnja Kine i zemalja CIE (u ovom formatu) traje devet godina. Pre devet godina, sa početnim željama za uzajamno korisnom saradnjom, zajedničkim razvojem i uz odlučnost da zajedno radimo na ostvarenju lepe budućnosti, mi smo u skladu sa duhom vremena i razvoja, zajednički inicirali osnivanje formata saradnje Kine i zemalja CIE, otvarajući novu stranicu u razvoju te saradnje.

U proteklih devet godina, saradnja Kine i zemalja CIE je odolela iskušenju vremena, ali i složenim promenama međunarodnih okolnosti i u isto vreme su formirani principi saradnje usklađeni sa sopstvenim karakteristikama svih zemalja i prihvatljivi za sve strane.

Prvi princip se odnosi na saradnju zasnovanu na zajedničkim dogovorima. Mi smo insistirali na međusobnom poštovanju, saradnji bez dodatnih političkih uslova, jednakosti svih zemalja, zajedničkim konsultacijama, izgradnji i obostranim koristima. Mi smo uz uverenje da je “17+1 veće od 18”, napravili konstrukciju saradnje koja je predvođena mehanizmom susreta lidera članica koja pokriva više od 20 oblasti. Mi smo jedni o drugima vodeći računa o međusobnim brigama, te polazeći od različitih okolnosti u kojima se nalaze različite zemlje, izradili programe i odredili projekte, ali i ohrabrili sve članice da u saradnji u ovom formatu pronađu svoje mesto i ispolje svoje prednosti.

Drugi princip je da insistiramo da svestrana saradnja bude na opštu korist. Mi smo posvećeni praktičnoj saradnji, ostvarujući ciljeve pomoći sopstvenom razvoju svih zemalja i stvaranju blagostanja razliitih naroda. Mi smo unapređivali uravnoteženi razvoj saradnje, insistirali na podjednako velikoj pažnji posvećenoj ekonomskoj i kulturnoj saradnji, kao i trgovinskoj i investicionoj saradnji, kako bi plodove saradnje ubirale razne grupe ljudi u raznim zemljama. U odnosu na period od pre devet godina, trgovina Kine sa zemljama CIE porasla je za gotovo 85 odsto, a rast uvoza Kine je za 22 odsto veći od rasta njenog izvoza. Broj međusobnih turista je porastao četiri puta. Većina zemalja centralne i istočne Evrope je pokrivena linijama teretnih vozova, koji su se do sada kretali među našim zemljama već više od 30 hiljada puta. Ostvarili smo takođe zadovoljavajuće rezultate u projektima poput Pirejske luke, Železare Smederevo i Pelješkog mosta.

Treći princip se odnosi na zajednički razvoj u procesu otavranja i inkluzivnosti. I Kina i zemlje CIE su čvrsto ubeđene da otvaranje stvara prilike i da inkluzivnost dovodi do diversifikacije, što je i izvor velike vitalnosti u saradnji Kine i zemalja CIE. Mi smo međusobno učili, primenjivali iskustva, insistirali na tome da prevazilazimo razlike i rešavamo nesuglasice. Pridržavamo se opšte prihvatljivih međunarodnih pravila, poštujemo tržišne principe, poštujemo standarde EU, pozivamo druge zemlje i međunarodne organizacije da nam se pridruže, kako bi bilo koristi za što više različitih strana.

Četvrti princip se odnosi na neprestani rast zasnovan na inovacijama. Mi smo među prvim zemljama krenuli na trasregionalnu saradnju na zajedničkoj izgradnji “Pojasa i puta”, ali i na međusobno spajanje razvojnih inicijativa. Takođe smo među prvim zemljama ostvarili potpunu pokrivenost regiona sporazumima saradnje u okviru “Pojasa i puta”. Mi smo na bazi potražnje zemalja CIE i njihovih prednosti u pozicioniranju, ostvarili pozitivne rezultate u važnim projektima poput projekta brze pruge Beograd-Budimpešta.

Drage kolege,

Nalazimo se u eri punoj izazova. Do sada neviđena epidemija i složene okolnosti u svetu imaju dalekosežne uticaje. Izazovi pred nama su bez presedana, a za reagovanje na njih je neophodna solidarnost i sinergija svih nas.

Prošle godine, kinesko-evropski odnosi su uprkos uticajima epidemije krenuli napred. Dve strane su u predviđenom roku završile pregovore o sporazumu o investicijama, potpisale sporazum o geografskim oznakama, te radile na razvoju međusobnog partnerstva u digitalnoj saradnji i zelenoj saradnji. Dve strane su zajednički očuvale multulateralizam i reagovale na globalne izazove. Saradnja Kine i zemalja CIE predstavlja važan deo kinesko-evropskih odnosa, a pozitivan razvoj kinesko-evropskih odnosa takođe donosi prilike za saradnju Kine i zemalja CIE.

Drage kolege,

Saradnja Kine i zemalja CIE je platforma za transregionalnu saradnju od ogromnog značaja. U novim okolnostima, želim da iznesem četiri predloga o pravcu razvoja saradnje Kine i zemalja CIE.

Prvi se odnosi na veru u hrabro suočavanje sa izazovima epidemije i zajedničko prevazilaženje trenutnih poteškoća. Borba protiv kovida-19 je najaktuelniji zadatak u ovom trenutku. Kina želi da u njoj solidarno sarađuje sa zemljama CIE. Dve strane mogu da pojačaju razmenu iskustva u oblasti zajedničke prevencije i lečenja, te da diskutuju o saradnji u oblasti tradicionalne medicine, zatim da podignu nivo zdravstvene saradnje kako bi se promovisala zajednica zajedničke zdravstvene budućnosti čovečanstva. Kina je spremna da nastavi da obezbeđuje vakcine u skladu sa sopstvenim mogućnostima i da daje doprinos ravnopravnoj raspodeli i korišćenju vakcina kao globalnog javnog dobra. Kina želi sa zemljama CIE da razvija saradnju u vezi sa vakcinama. Za sada, Srbija je dobila od Kine million doza vakcina, a Mađarska takođe sarađuje sa kineskim proizvođačima vakcina. Kina bi volela aktivno da razmišlja ukoliko druge zemlje CIE budu pokazale potrebu za saradnju na tom planu.

Treba da insistiramo na otvorenoj saradnji, promovisanju trgovinske liberalizacije i investicionih olakšica, kao i na unapređenju stvaranja otvorene svetske privrede, kako bi svetska privreda što pre izašla iz krize. U ovom trenutku, treba dobro da koordinišemo prevenciju epidemije sa društvenim i ekonomskim razvojem, oprezno i celishodno da obnavljamo razmenu između ljudi, ali i da obnavljamo rad i proizvodnju, zatim da očuvamo stabilnost lanaca snabdevanja, kako bismo obezbedili garancije za zajedničku borbu protiv epidemije i oporavak privrede.

Drugi predlog se odnosi na fokusiranje na jačanje međusobne povezanosti. Treba kontinuirano da usavršavamo strukturu povezanosti i udarimo čvrst temelj za viši nivo povezanog i interaktivnog razvoja u budućnosti. Treba da sarađujemo u visokokvalitetnoj izgradnji “Pojasa i puta”, da unapređujemo realizaciju velikih projekata poput brze pruge Beograd-Budimpešta, ali i da nastavimo da podržavamo razvoj teretnih vozova između Kine i Evrope, i da u potpunosti iskoristimo potencijal saradnje.

Trebalo bi da produbljujemo i saradnju u pogledu carinske trgovinske bezbednosti i olakšavanju pri prolasku robe kroz carinu. Kina će unaprediti izgradnju informativnog centra za carine Kine i zemalja CIE i stanice za koordinaciju prolaska robe kroz carinu u zemljama na ruti “Kopneno-morske ekspresne linije”. Kina je takođe spremna da sa upravama carina zemalja CIE radi na sprovođenju pilot projekta “Pametnih carinskih usluga”.

Treće, neophodno je realizovati i proširiti rezultate međusobno korisne saradnje. Nadamo se da ćemo zajedno sa zemljama CIE da unapredimo rezultate praktične saradnje u centralnoj i istočnoj Evropi i da ćemo uložiti više napora kako bismo podstakli trgovinu, investicije i obostrano korisnu saradnju i kako bismo unapredili obim trgovine i postigli održiv razvoj. Kina planira da u narednih pet godina proširi uvoz iz zemalja CIE i da uveze robu vrednu najmanje 170 milijardi američkih dolara, kao i da pozitivno koristi platforme kao što su Kineski međunarodni sajam uvoza, Sajam Kine i zemalja CIE i slični događaji. Takođe, Kina je formirala radne grupe za fitosanitarnu saradnju Kine i zemalja CIE, te odeljenje za kontakt u vezi sa inspekcijom i karantinom, kako bi olakšala procese provere i ocenjivanja kvaliteta uvoza proljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz zemalja CIE kako bi ubrzala procedure uvoza tih proizvoda. Neophodno je da jačamo lokalnu trgovinsku saradnju i dalje unapređujemo izgradnju trgovinskih zona za saradnju Kine i zemalja CIE u gradovima Ningbo, Cangdžo itd.

Moramo da jačamo saradnju u oblasti poljoprivrede, tako da u narednih pet godina, uvoz poljoprivrednih proizvoda iz zemalja CIE bude udvostručen, kao i da se bilateralna poljoprivredna trgovina poveća za 50 odsto. Predlažemo izgradnju poljoprivredne pijace u zemljama CIE i pokretanje plana za razmenu mladih poljoprivrednih talenata.

Neophodno je da jačamo saradnju u kulturi, prosveti, turizmu, sportu, štampi, tink-tenk organizacijama i to, pre svega, između mladih ljudi i na lokalnom nivou. Kina je spremna da jača saradnju sa zemljama CIE u sportu povodom održavanja Zimskih olimpijskih i paraolimpijskih igara 2022. godine u Pekingu. U narednih godinu dana ćemo održati dijalog o prosvetnoj politici i zajedničku konferenciju univerziteta i podržaćemo otvaranje kampusa Fudan Univerziteta u Mađarskoj. Neophodno je da jačamo zajedničku eksploataciju turističkih proizvoda i obuku talenata u turizmu. Takođe, neophodno je da realizujemo konsenzus postignut na Petom samitu lokalnih lidera Kine i zemalja CIE.

Četvrto, neophodno je da se fokusiramo na zeleni razvoj. Moramo da insistiramo na “Zelenom konsenzusu”, odlučno da podstičemo međunarodnu saradnju u reagovanju na klimatske promene i da zajednički radimo na realizaciji „Pariskog sporazuma o klimatskim promenama“. Potrebno je da damo dopinos za uspešno održavanje 26. Konferencije UN-a o klimatskim promenama i 15. Konferencije stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti. Moramo da unapredimo “zeleni razvoj”, produbimo saradnju u zelenoj ekonomiji i čistoj energiji u tekućoj godini, koja je takođe godina za saradnju u oblasti zelenog razvoja i zaštite životne sredine između Kine i zemalja CIE.

Neophodno je da insistiramo na tehnološkim inovacijama. Kina je predložila formiranje istraživačkog centra za inovativnu saradnju Kine i zemalja CIE i održavanje foruma tehnoloških talenata Kine i zemalja CIE, kao i da će objaviti tzv. „Mapu za merenje učinaka u pogledu tehnoloških inovacija između Kine i zemalja CIE 2020. godine“. Kina će unaprediti izgradnju mehanizma dijaloga za elektronsku trgovinsku saradnju Kine i zemalja CIE i Lige za industriju u oblasti javne higijene Kine i zemalja CIE.

Drage kolege:

Od ove godine Kina će početi sprovođenje četrnaestog petogodišnjeg plana za ekonomski i društveni razvoj i pokrenuće novi proces svestrane izgradnje socijalističke moderne zemlje. U novoj fazi razvoja, Kina će ubrzati novi razvojni model, koji će se uglavnom fokusirati na domaću cirkulaciju, ali i na istovremeno unapređenje međunarodne i domaće cirkulacije.

Kina, koja ima populaciju od 1,4 milijardi ljudi, od čega 400 miliona stanovnika spada u grupu ljudi sa srednjim prihodima, u potpunosti će osloboditi pun potencijal svog ogromnog tržišta i potencijal za domaću potražnju, čime će ostvariti i veću potražnju za ceo svet i pružiće više razvojnih prilika. Kina će nastaviti sa otvaranjem i fokusiraće se na otvaranje u pogledu propisa, regulacije, upravljanja i standarda, tako da stvori dobro tržišno i zakonski regulisano međunarodno trgovinsko okruženje.

Kina će pozitivnije učestvovati u bilateralnim, kao i u međunarodnim oblicima saradnje na obostranu korist svih.

Neprekidan razvoj Kine će dati snažnu moć oporavku i rastu svetske ekonomije i pružiće više prostora za saradnju između Kine i zemalja CIE.

Drage kolege:

Izreka koju koriste ljudi u nekim zemljama CIE glasi: „Dobar savet je zlata vredan“. Nadam se da ćemo zajedno razgovarati i da ćemo dati predloge, tako da ostvarimo novi konzensus i da iscrtamo novi plan za saradnju Kine i zemalja CIE u novoj situaciji, te da unapredimo dalji razvoj i učinimo ga stabilnijim i praktičnijim.