NIS isplaćuje 6.517.524.188 dinara na ime dividendi

  0

  Skupština akcionara NIS a.d. Novi Sad je na održanoj XI redovnoj sednici donela Odluku o raspodeli dobiti za 2018. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti Društva. Na osnovu ove Odluke NIS će akcionarima na ime dividende isplatiti 6.517.524.188 dinara, odnosno 39,97 dinara po akciji bruto. Ovo je sedma godina zaredom u kojoj će NIS na ime dividende isplatiti 25 odsto prošlogodišnje neto dobiti Društva. Neto dobit NIS a.d. Novi Sad u 2018. godini iznosila je 26.067.489.000 dinara.

  Pravo na dividendu za 2018. godinu imaju svi akcionari NIS a.d. Novi Sad koji su upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti na 17. jun 2019. godine, odnosno na Dan akcionara XI redovne sednice Skupštine akcionara. Dan i postupak isplate dividende akcionarima odrediće Odbor direktora NIS a.d. Novi Sad.

  Takođe, Skupština akcionara je usvojila i Godišnji izveštaj NIS a.d. Novi Sad za 2018. godinu, kao i Finansijske izveštaje, Konsolidovane finansijske izveštaje i izveštaje o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2018. godinu.

  Za revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu izabrano je društvo „PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd”.

  Na sednici Skupštine su za članove Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad imenovani:

  – Vadim Jakovljev, zamenik predsednika Izvršnog odbora, prvi zamenik generalnog direktora JAD „Gasprom njeft”,

  – Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS a.d. Novi Sad,

  – Sergej Papenko, rukovodilac Departmana za organizacioni razvoj i rad sa zajedničkim preduzećima JAD “Gasprom njeft”,

  – Anatolij Černer, zamenik predsednika Izvršnog odbora, zamenik generalnog direktora za logistiku, preradu i promet JAD „Gasprom njeft”,

  – Aleksej Jankevič, član Izvršnog odbora, zamenik generalnog direktora za ekonomiku i finansije JAD „Gasprom njeft”,

  – Aleksandar Krilov, direktor Direkcije za regionalnu prodaju JAD „Gasprom njeft”,

  – Danica Drašković,

  – Dejan Radenković.

  Za nezavisne članove Odbora direktora imenovani su Aleksandar Čepurin i Olga Visocka.

  Za predsednika Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad je imenovan Zoran Grujičić, dok su za članove tog Odbora imenovani Dragan Bračika i Aleksej Urusov, direktor Direkcije za ekonomiku i korporativno planiranje JAD „Gasprom njeft”.