NIS će isplatiti 6.517.524.188 dinara za dividende akcionarima

    0

    Kompanija NIS planira da izdvoji 6.517.524.188 dinara za isplatu dividendi akcionarima, odnosno 25 odsto neto dobiti Dru{tva za 2018. godinu. NIS a.d. Novi Sad ostvario je neto dobit od 26.067.489.000 dinara u pro{loj godini.

    Ova odluka utvr|ena je na Odboru direktora NIS a.d. Novi Sad, po predlogu Odluke Skup{tine akcionara o raspodeli dobiti za 2018. godinu, isplati dividendi i utvr|ivanju ukupnog iznosa neraspore|ene dobiti Dru{tva. Odbor direktora je, tako|e, odobrio Godi{nji izve{taj NIS a.d. Novi Sad za 2018. godinu i utvrdio predlog odluke Skup{tine akcionara NIS-a o usvajanju tog izve{taja. Na sednici je razmotren i prihva}en Izve{taj nezavisnog revizora „PricewaterhouseCoopers” o izvr{enoj reviziji godi{njeg izve{taja NIS a.d. Novi Sad za 2018. godinu i utvr|en predlog odluke Skup{tine akcionara o usvajanju navedenog izve{taja.

    Datum odr`avanja XI redovne sednice Skup{tine akcionara bi}e utvr|en na posebnoj sednici Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad.