Danas glasanje o “Tijaninom zakonu”

0
Foto: Profimedia

Poslanici Narodne Skupštine danas će glasati o predlogu izmena i dopuna Krivičnog zakonika koji je, zbog uvođenja doživotne kazne za ubice dece, u javnosti nazvan “Tijanin zakon”.

Ministarstvo pravde Republike Srbije još se nije oglasilo povodom pisma, koje je prošle nedelje stiglo iz Komiteta za ljudska prava Saveta Evrope, u vezi sa primedbama na predlog zakonika. Savet Evrope je u pismu ministarki Neli Kuburović preporučio da ovaj zakonski predlog treba najpre da prođe kroz javnu raspravu da bi uopšte došao na dnevni red Skupštine Srbije. Međutim, rasprava u parlamentu je već završena i očekuje se glasanje, piše Politika.

Zabrana uslovnog otpusta osuđenika na doživotni zatvor za pet krivičnih dela ključna je zamerka koja je istaknuta u pismu. Kazna doživotnog zatvora predložena je za ukupno oko 40 krivičnih dela, odnosno najtežih oblika pojedinih krivičnih dela, a to su sve one inkriminacije za koje je u sada važećem KZ-u propisana kazna od 30 do 40 godina kao najteža. Predloženo je da osuđenik može tražiti uslovni otpust posle 27 godina provedenih iza rešetaka, osim za pet najtežih zločina a to je jedan od oblika teškog ubistva (ubistvo deteta ili trudne žene) i najteži oblici silovanja – kada je nastupila smrt žrtve ili je silovanje izvršeno nad detetom.

Savet Evrope ističe da je zabrana uslovnog otpusta u suprotnosti sa članom tri Evropske konvencije o ljudskim pravima, koja propisuje da “niko ne sme biti podvrgnut mučenju ili nečovečnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju”, kao i da odredbe Krivičnog zakonika Republike Srbije moraju biti u skladu sa praksom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

Na to su poslednjih dana ukazali i mnogobrojni stručnjaci u izjavama za medije, kao i potpisnici peticije Beogradskog centra za ljudska prava. Ovu peticiju, protiv uvođenja kazne doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta, potpisalo je oko sto sudija, advokata, profesora, tužilaca i nevladinih organizacija.

Po­sla­ni­ci vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je osvr­nu­li su se ju­če na na­stup su­di­je Ape­la­ci­o­nog su­da Mi­o­dra­ga Ma­ji­ća na TV N1 i na nje­go­ve oce­ne “Ti­ja­ni­nog za­ko­na”, o ko­me je par­la­ment ras­pra­vljao pro­šle ne­de­lje.

Alek­san­dar Mar­ti­no­vić (SNS) ka­zao je da iz de­la pra­vo­su­đa stal­no do­la­ze kri­ti­ke ka­ko po­sla­ni­ci, a “na­ro­či­to iz­vr­šna vlast, po­seb­no mi­ni­star­ka prav­de, vr­še ne­ka­kav pri­ti­sak na pra­vo­su­đe” i do­dao: “Mno­go pu­ta smo do­ka­za­li da to ni­je tač­no. Ov­de je­dan su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da Mi­o­drag Ma­jić da­je se­bi za pra­vo da vr­ši pri­ti­sak na Na­rod­nu skup­šti­nu, po­sla­ni­ke, ministarku prav­de i vla­du za­to što će usvo­ji­ti iz­me­ne Kri­vič­nog za­ko­ni­ka ko­jim uvo­di­mo do­ži­vot­nu ka­znu za­tvo­ra za one ko­ji si­lu­ju de­te sa smrt­nim is­ho­dom, trud­ni­cu ili ne­moć­no li­ce. Ka­že su­di­ja Ma­jić da je to što će Na­rod­na skup­šti­na da ura­di – ne­čo­več­no. Pa­zi­te te dr­sko­sti, ka­že su­di­ja Ma­jić da je ne­čo­več­no to što će Na­rod­na skup­šti­na od­u­ze­ti sva­ku na­du tom si­le­dži­ji, ma­ni­ja­ku.”

“Ne­ka su­di­ja Ma­jić za­ve­že oči i sta­vi na tas va­ge ko­ji dr­ži bo­gi­nja prav­de, s jed­ne stra­ne, ži­vot de­te­ta od tri go­di­ne ko­je je si­lo­va­no, a na dru­gi čo­ve­ka ko­ji je to ura­dio, pa ne­ka nam ka­že šta je prav­da. Su­o­ča­va­mo se sa bu­ji­com fa­ri­sej­stva, li­ce­mer­ja, la­žnog hu­ma­ni­zma, ko­je do­la­ze od onih ko­ji be­so­muč­no vo­de kam­pa­nju pro­tiv pred­sed­ni­ka Alek­san­dra Vu­či­ća, vla­de, po­sla­ni­ka skup­štin­ske ve­ći­ne go­vo­re­ći ka­ko je ’Ti­ja­nin za­kon’ ne­čo­ve­čan, a bio je čo­ve­čan ka­da su Dra­gan Đi­las, Vuk Je­re­mić, Bo­ško Ob­ra­do­vić, Ma­ri­ni­ka Te­pić, Alek­san­dra Jer­kov po­ku­ša­va­li da zlo­u­po­tre­be oca ubi­je­ne de­voj­či­ce Ti­ja­ne Ju­rić u po­li­tič­ke svr­he. U Ame­ri­ci iz­ri­ču tri do­ži­vot­ne ka­zne, a ov­de kad po­ku­ša­va­mo da za­šti­ti­mo de­cu, trud­ni­ce, ne­moć­ne, na­ma ta­mo ne­ki Ma­jić, ko­ji je oslo­bo­dio šip­tar­ske te­ro­ri­ste, pre­ko ame­rič­ke TV N1 sva­kog da­na so­li pa­met ne­čo­več­ni, mal­te­ne po­lu­di­vlji lju­di za­to što će­mo da uve­de­mo do­ži­vot­ni za­tvor za si­le­dži­je i to ne bi­lo ka­kve, jer mo­ra­te bi­ti mon­strum da si­lu­je­te de­te, trud­ni­cu, ne­moć­nog. Gde to u Evro­pi ima da su­di­ja na te­le­vi­zi­ji kri­ti­ku­je po­sla­ni­ke, ko­ji će da do­ne­su za­kon? Gla­sa­će­mo svim sr­cem za ovaj za­kon”, re­kao je Mar­ti­no­vić.

Sudija Apelacionog suda Miodrag Majić izjavio je juče da nije iznenađen kritikama koje mu je uputila vladajuća većina u Skupštini Srbije prilikom rasprave o izmenama Krivičnog zakonika, ali i dodao da je obaveza svakog stručnjaka da iskaže svoj stav, bez obzira na cenu.

“Ovo je to viđenje debate u kojoj prvo isključite struku, odnosno strukom nazovu one koji kao eho ponavljaju njihove stavove, a one koji se usprotive optužuju. Žao mi je što ministarka pravde, koja je bila pripravnica kod mene i mogla da vidi moj način rada, ulazi u takvu političku igru”, ocenio je Majić za Betu povodom nastupa ministarke pravde u kojem je ona dovela u pitanje njegovu nezavisnost i samostalnost u radu.